Deklaracja podatkowa dla duchownych, czyli PIT-19A

0
podatki

Płacenie podatków to obowiązek każdego dorosłego obywatela. Dotyczy to wszystkich, nie wykluczając osób, które pełnią posługę kapłańską. Duchowni opłacają z reguły należność skarbową w formie ryczałtu, jednak zobowiązani są, podobnie jak reszta społeczeństwa, do złożenia corocznej deklaracji PIT. Czym charakteryzuje się PIT-19A? Co powinno zostać w nim zawarte? W jaki sposób go wypełnić i kiedy należy go złożyć w odpowiednim urzędzie?

Osoba duchowna, a polskie prawo podatkowe

Co do zasady, zapisy prawne w polskim prawie podatkowym, nie podają definicji osoby duchownej. Kapłani są zobowiązani do uiszczania podatku w formie ryczałtu od niektórych przychodów, które uzyskali w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Zwykle, opłaca się go raz na kwartał, a wysokość stawki ryczałtu (na każdy rok podatkowy osobno), określa naczelnik właściwego dla miejsca pełnienia posługi duszpasterskiej, na podstawie liczebności parafii i ilości pracujących w niej księży.

Co ciekawe — w przypadku, gdy księża uzyskują przychody z innych źródeł, niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością, jak chociażby praca w szkole w charakterze nauczyciela religii, mają oni obowiązek rozliczyć się tak, jak inni obywatele (np. w przypadku uzyskiwania dochodów z umowy o pracę ze szkołą, ksiądz obok PIT-19A, musi złożyć też deklarację PIT-37).

PIT-19A – czym jest i czego dotyczy?

Kto składa zeznanie podatkowe na druku PIT-19A? Tylko i wyłącznie kapłani — są oni zobowiązani do opłacania podatków w formie ryczałtu, a zatem muszą również złożyć odpowiednią deklarację. Dotyczy głównie opłacania składki zdrowotnej — jego cel to wykazanie, że rozliczający się z Urzędem Skarbowym duchowny, przez cały rok opłacał składkę zdrowotną.

W każdym przypadku kapłan ma obowiązek powiadomić Urząd Skarbowy o rozpoczęciu działalności duszpasterskiej, nie później, niż 14 dni od faktycznego początku pełnienia obowiązków w danej parafii.

Podstawą prawną, która stworzyła taki obowiązek, jest Rozporządzenie Ministra Finansów „W sprawie wzorów, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” z dnia 13 grudnia 2019 roku.

Co powinno znaleźć się w deklaracji PIT-19A?

Opierając się na informacjach z serwisu Poradnik Przedsiębiorcy, warto przybliżyć procedurę wypełniania dokumentu. Aby zrobić to w odpowiedni sposób, należy wprowadzić do odpowiednich pól następujące dane:

  • Sekcja A — miejsce na nazwę Urzędu Skarbowego, do którego składana jest deklaracja.
  • Sekcja B — Dane identyfikacyjne płatnika (WAŻNE: należy pamiętać o tym, że w dokumencie PIT-19A duchowni zobowiązani są do podania numeru NIP, a nie PESEL).
  • Sekcja C — Dane parafii duchownego, składającego deklarację,
  • Sekcja D — Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, zarówno te odliczone, jak i opłacone od ryczałtu.

Termin oddania dokumentu to 31 stycznia każdego roku. W przypadku błędu duchowni mają możliwość skorygowania niewłaściwych informacji, jednak muszą swoją pomyłkę usprawiedliwić w formie pisemnej.

Dodaj komentarz